ܒܣܝܩܘܡ 18 ܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ 2019

ܒܣܝܩܘܡ 18 ܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ 2019܆ ܩܪܒ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܡܪܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܪܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ ܠܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ ܒܡܕܒܚܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܕܣܝܦܐ ܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ ܒܡܥܪܬ ܨܝܕܢܝܐ – ܣܘܪܝܐ.

ܒܗ ܒܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ܆ ܐܣܪܚ ܩܕܝܫܘܬܗ ܠܢܟܦܘܬܗܘܢ ܕܪܒܢ ܦܛܪܘܣ ܩܣܝܣ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܡܥܕܪܢܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ܆ ܘܪܒܢ ܝܥܩܘܒ ܒܐܒܐܘܝ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܨܒ̈ܘܬܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܘܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܩܠܝܪܝܩܝܬܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ ܒܡܥܪܬ ܨܝܕܢܝܐ.

ܥܕܪܘ ܠܩܕܝܫܘܬܗ ܒܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ ܡܥܠܝܘܬܗܘܢ ܕܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܘ: ܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܨܠܝܒܐ ܫܡܥܘܢ܆ ܡܠܘܟܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ܆ ܡܪܝ ܬܐܘܦܝܠܘܤ ܓܘܪܓܝ ܨܠܝܒܐ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܛܘܪܠܒܢܢ ܘܛܪܝܦܘܠܝܤ܆ ܡܪܝ ܕܝܘܣܩܘܪܘܤ ܒܢܝܡܝܢ ܐܛܫ܆ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܣܘܝܕ܆ ܡܪܝ ܣܝܠܘܢܘܤ ܦܛܪܘܤ ܐܠܢܥܡܗ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܚܡܨ ܘܚܡܬ ܘܛܪܛܘܤ ܘܢܩܦܝ̈ܬܗܝܢ܆ ܡܪܝ ܝܘܣܛܝܢܘܤ ܦܘܠܘܤ ܣܦܪ܆ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܙܚܠܗ ܘܕܒܩܐܥ܆ ܡܪܝ ܛܝܡܬܐܘܣ ܡܘܣܐ ܐܠܫܡܐܢܝ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ܆ ܡܪܝ ܢܝܩܘܕܝܡܘܤ ܕܘܝܕ ܡܬܝ ܫܪܦ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܘܨܠ ܘܟܪܟܘܟ ܘܟܘܪܕܣܬܐܢ ܘܢܩܦܝ̈ܬܗܝܢ܆ ܡܪܝ ܛܝܡܬܐܘܤ ܡܬܝ ܐܠܟܘܪܝ܆ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ ܕܕܪܡܣܘܩ܆ ܡܪܝ ܡܘܪܝܤ ܥܡܣܝܚ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܓܙܪܬܐ ܘܕܦܪܬ܆ ܡܪܝ ܓܘܪܓܝ ܓܘܪܝܐ܆ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܒܠܔܝܟܐ ܘܕܦܪܢܣܐ ܘܕܠܘܟܣܡܒܘܪܓ܆ ܘܡܪܝ ܐܢܬܝܡܘܣ ܔܐܟ ܝܥܩܘܒ܆ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܨܒܘ̈ܬܐ ܕܥܠܝܡܘܬܐ ܘܕܬܪܒܝܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ.

ܐܬܛܝܒܘ ܒܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܕܟܪܕܝܢܐܠ ܡܐܪܝܘ ܙܝܢܐܪܝ܆ ܐܝܙܓܕܐ ܕܦܐܬܝܟܐܢ܆ ܘܡܥܠܝܘܬܗ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܐܪܡܐܫ ܢܐܠܒܢܕܝܐܢ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܘ܆ ܘܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܘ ܓܘܪܓܝܣ ܐܒܘ ܙܟܡ܆ ܘܡܘܣܝ ܐܠܟܘܪܝ܆ ܘܣܐܒܐ ܐܣܒܪ܆ ܥܡ ܡܡܬܠܢܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܩܐܬܘܠܝ̈ܩܝܐ ܩܫܝܫܐ ܡܝܩܪܐ ܚܒܝܒ ܡܪܐܕ܆ ܘܡܡܬܠܢ̈ܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܡܢ ܕܪܡܣܘܩ ܘܚܡܨ ܘܚܠܒ.

ܒܟܪܘܙܘܬܗ ܕܝܢ܆ ܡܠܠ ܩܕܝܫܘܬܗ ܥܠ ܥܐܕܐ ܕܡܪܝ ܠܘܩܘܣ ܡܣܒܪܢܐ ܘܬܘܒ ܥܠ ܦܨܝܚܘܬܐ ܕܐܬܟܢܫ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܠܡܬܛܝܒܘ ܒܡܬܬܣܪܚܢܘܬܐ ܕܚܣܝ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ.

ܒܗ ܒܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ܆ ܘܠܦܘܬ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟ܆ ܐܟܪܙܘ ܚܣܝ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܠܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܩܕܡ ܩܕܝܫܘܬܗ ܟܢ ܣܡ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܟܬܒܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܟܝܪܬ ܐܝܕ̈ܝܗܘܢ. ܟܢ ܨܠܝ ܩܕܝܫܘܬܗ ܨܠܘܬܐ ܕܩܪܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܐܦ ܕܣܝܡܝܕܐ. ܟܢ ܣܡ ܝܡܝܢܗ ܥܠ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܕܡܬܬܣܪ̈ܚܢܐ ܘܐܣܪܚ ܠܗܘܢ ܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ. ܟܢ ܝܗܒ ܠܗܘܢ ܩܕܝܫܘܬܗ ܫܡܐ ܐܒܗܝܐ (ܡܪܝ ܦܛܪܘܣ ܘܡܪܝ ܝܥܩܘܒ)܆ ܘܫܪܝ ܕܢܠܒܫ ܐܢܘܢ ܡܐܢ̈ܐ ܕܚܣܝܘܬܐ. ܟܢ ܐܘܬܒ ܠܗܘܢ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ܆ ܘܣܡ ܝܡܝܢܗ ܥܠ ܟܬܦܗܘܢ ܕܚܣܝ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܘܐܟܪܙ ܬܠܬ ܙܒ̈ܢܝܢ ܐܟܣܝܘܣ܆ ܟܕ ܒܬܪܗ ܐܦ ܥܡܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ. ܟܢ ܫܩܠܝܢ ܠܗܘܢ ܠܚܣܝ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܟܕ ܝܬܒܘ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܩܪܘܢ ܠܩܪܝܢܐ ܕܡܢ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ. ܒܫܘܠܡܐ ܕܝܢ܆ ܝܗܒ ܠܗܘܢ ܩܕܝܫܘܬܗ ܚܘܛܪܐ. ܘܒܫܘܠܡܐ ܩܒܠܘ ܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܚܕ̈ܬܐ ܠܬܗ̈ܢܝܬܐ.

ܡܠܠ ܚܣܝܐ ܚܕܬܐ ܡܪܝ ܦܛܪܘܣ ܩܣܝܣ ܥܠ ܩܪܝܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܒܚܝ̈ܘܗܝ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ ܥܕܡܐ ܕܐܣܬܦܪ ܕܝܪܝܐ ܘܟܢ ܐܬܬܣܪܚ ܟܗܢܐ ܘܫܡܫ ܒܕܘ̈ܟܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܐܝܟ ܨܕܕ ܘܚܠܒ ܘܟܢ ܐܬܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܒܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܘܓܒܝܗ̱ܝ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܢܗܘܐ ܡܥܕܪܢܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ. ܘܐܘܕܝ ܠܡܪܝܐ ܥܠ ܛܒ̈ܬܐ ܕܐܣܓܝ ܝܗ̱ܒ ܠܗ.
ܘܬܘܒ ܡܠܠ ܚܣܝܐ ܚܕܬܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܒܐܒܐܘܝ ܟܕ ܥܠ ܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܕܓܡܪܐ ܠܦܘܠܚܢܐ ܕܬܫܡܫܐ ܟܗܢܝܬܐ ܘܡܥܕܪܐ ܠܒܪܢܫܐ ܓܒܝܐ ܕܐܠܗܐ ܠܡܫܡܫܘ ܠܡܗܝ̈ܡܢܐ.

ܒܬܪ ܩܘܪܒܐ܆ ܥܠ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܡܪܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܥܡ ܡܥܠܝܘܬܗܘܢ ܕܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܘ ܠܨܠܐ ܪܒܐ܆ ܟܪ ܕܐܩܦ ܩܕܝܫܘܬܗ ܠܡܠܒܫܘ ܠܗܘܢ ܠܚܣܝ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܩܐܘܘܓ ܟܝܬ ܘܓܘܠܬܐ ܕܣܘ̈ܡܩܢ ܐܘܦ̈ܠܬܗ̇ ܘܐܫܠܡ ܠܗܘܢ ܚܘܛܪܐ ܙܥܘܪܐ.